ریفلاکس معده

بيماری ریفلاکس معده به مری (GERD)

 • دکتر وحیده درتاج • جراح و متخصص گوش و حلق و بینی

بررسی اجمالی ریفلاکس معده به مری

چگونه سوزش سر دل و GERD رخ می دھد؟

بيماری رفلاکس معده در مری (GERD) ھنگامی رخ می‌دھد که اسيد معده به طور مکرر به داخل لوله‌ای که دھان و معده شما را متصل می‌کند (مری)برگشت کند. این شستشوی برگشتی (ریفلاکس اسيد) می تواند باعث تحریک پوشش مری شما شود. بسياری از افراد ھر از گاھی رفلاکس اسيد را تجربه می‌کنند. ریفلاکس اسيد خفيف است که حداقل دو بار در ھفته رخ می‌دھد ، یا ریفلاکس اسيد متوسط تا شدید که حداقل یک بار در ھفته رخ می‌دھد.

بيشتر افراد می توانند با تغيير در شيوه زندگی و داروھای بدون نسخه ، ناراحتی GERD را مدیریت کنند. اما برخی از مبتلایان به GERD ممکن است برای کاھش علائم به داروھای قوی‌تر یا جراحی نياز داشته باشند.

ریفلاکس معده

چگونه سوزش سر دل و ریفلاکس معده-مری رخ میدهد؟

برگشت اسید زمانی رخ می‌دهد که اسفنکتر عضلانی در انتهای تحتانی مری شما در زمان نامناسبی شل یا ریفلاکس شود،و اجازه دهد که اسید معده به مری وارد شده و بالا رود.این امر باعث سوزش سر دل و سایر شکایات و علائم میشود.ریفلاکس مکرر یا دائمی میتواند منجر به بیماری برگشت معده-مری یا GERD شود.
علائم ریفلاکس معده به مری

علائم و نشانه ھای رایج GERD شامل موارد زیر است:

 • احساس سوزش در سينه شما (سوزش سر دل) ، معمولاً بعد از خوردن غذا ، که ممکن است در شب بدتر شود
 • درد قفسه سينه
 • بلع مشکل
 • برگرداندن مواد غذایی یا مایع ترش
 • احساس توده ای در گلوی شما

اگر رفلاکس اسيد در شب دارید ، ممکن است تجربه کنيد:

 • سرفه مزمن
 • لارنژیت
 • آسم جدید یا بدتر شدن
 • اختلال خواب
ریفلاکس معده

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنيد؟

در صورت وجود درد در قفسه سينه ، فوریت‌ھای پزشکی را دنبال کنيد ، به خصوص اگر دچار تنگی نفس ، یا درد فک یا بازو ھستيد. اینھا ممکن است علائم و نشانه ھای حمله قلبی باشد.

اگر علائم شدید یا مکرر GERD را تجربه کنيد بيش از دو بار در ھفته داروھای بدون نسخه برای سوزش سر دل مصرف کنيد.

علل بیماری چیست ؟

بيماریGERDدر اثر برگشت مکرر اسيد معده ایجاد ميشود. ھنگام بلعيدن ، یک باند دایره‌ای از ماھيچه در قسمت تحتانی مری شما (اسفنکتر پایين مری) شل می‌شود تا غذا و مایع به درون معده شما جاری شود. سپس اسفنکتر دوباره بسته می‌شود. اگر اسفنکتر غير طبيعی شل شود یا تضعيف شود ، اسيد معده می‌تواند به داخل مری شما برگردد. این شستشوی ثابت اسيد باعث تحریک پوشش مری شما می‌شود و اغلب باعث التھاب آن می‌شود.

عوامل خطر

شرایطی که می تواند خطر ابتلا به GERD را افزایش دھد شامل موارد زیر است:

 • چاقی
 • شکاف بالای شکم به سمت دیافراگم (فتق ھياتال)
 • بارداری
 • اختلالات بافت ھمبند مانند اسکلرودرما
 • تاخير در خالی شدن معده
 • عواملی که می توانند ریفلاکس اسيد را تشدید کنند عبارتند از:
 • سيگار کشيدن
 • خوردن وعده ھای غذایی بزرگ یا خوردن اواخر شب
 • خوردن غذاھای خاص (محرک) مانند غذاھای چرب یا سرخ شده
 • نوشيدن نوشيدنی ھای خاصی مانند الکل یا قھوه
 • مصرف داروھای خاص مانند آسپرین
ریفلاکس معده

عوارض

با گذشت زمان ، التھاب مزمن در مری شما می تواند باعث این مشکلات شود:

باریک شدن مری (تنگی مری)؛

صدمه به مری تحتانی از اسيد معده باعث شکل گيری بافت اسکار می شود. بافت اسکار مسير مواد غذایی را باریک می کند و منجر به مشکل در بلع می شود.

یک زخم باز در مری (زخم مری)؛

اسيد معده می تواند بافت مری را در مری پوشانده و باعث ایجاد زخم باز شود. زخم مری می تواند خونریزی کند ، باعث درد شود و بلع را دشوار کند.

تغييرات پيش سرطانی در مری (مری بارت)؛

خسارت ناشی از اسيد می تواند باعث ایجاد تغييراتی در پوشش بافت مری تحتانی شود. این تغييرات با افزایش خطر ابتلا به سرطان مری ھمراه است

تشخيص ریفلاکس معده

آندوسکوپی

آندوسکوپی شامل گذاشتن یک لوله قابل انعطاف بلند از راه گلو بداخل مری میباشد.یک دوربین ظریف در انتهای اندوسکوپ به پزشک امکان معاینه مری،معده و اثنی عشر را میدهد.

پزشک ممکن است بتواند براساس معاینه جسمی و تاریخچه علائم و نشانه ھای شما ، GERD را تشخيص دھد. برای تأیيد تشخيص GERD یا بررسی عوارض ، پزشک ممکن است توصيه کند:

آندوسکوپی فوقانی

پزشک شما لوله‌ای نازک و انعطاف‌پذیر مجھز به نور و دوربين (آندوسکوپ) را در پایين گلوی شما قرار می‌دھد تا داخل مری و معده شما معاینه شود. نتایج آزمایش اغلب ممکن است طبيعی باشد که رفلاکس وجود داشته باشد ، اما آندوسکوپی ممکن است التھاب مری (مری) یا عوارض دیگر را تشخيص دھد. ھمچنين می‌توان از آندوسکوپی برای جمع‌آوری نمونه‌ای از بافت (بيوپسی) استفاده کرد که در مورد عوارضی مانند مری بارت آزمایش شود.

آزمایش پروب اسيد سرپایی pH

یک مانيتور در مری شما قرار داده شده است تا مشخص شود که چه موقع و چه مدت اسيد معده به آنجا برگشت ميکند. مانيتور به یک رایانه کوچک که شما دور کمر یا روی شانه خود می پوشيد متصل می‌شود. این مانيتور می‌تواند یک لوله نازک و انعطاف پذیر (کاتتر) باشد که از طریق بينی شما به مری شما وصل می‌شود ، یا گيره‌ای که در طی آندوسکوپی در مری شما قرار می‌گيرد و بعد از حدود دو روز وارد مدفوع می‌شود.

مانومتری مری

این آزمایش انقباضات عضلانی ریتميک در مری شما ھنگام بلع را اندازه‌گيری می‌کند. مانومتری مری ھمچنين ھماھنگی و نيرویی را که توسط عضلات مری شما انجام می‌شود ، اندازه‌گيری می‌کند.

پرتونگاری دستگاه گوارش فوقانی شما

اشعه ایکس بعد از نوشيدن مایع گچی شکل که لایه داخلی دستگاه گوارش شما را پر می‌کند گرفته می‌شود. این روکش به پزشک شما اجازه می‌دھد یک شبح از مری ، معده و روده فوقانی شما ببيند. ھمچنين ممکن است از شما خواسته شود قرص باریم را بلع کنيد که می تواند به تشخيص باریک شدن مری که ممکن است ھمراه با اختلال در بلع باشد ، کمک کند.

جراحی GERD

جراحی GERD میتواند روشی برای تقویت اسفنکتر تحتانی باشد که بقچه پیچ کردن یا Nissen fundoplication گفته می‌شود.
در این روش جراح قسمت فوقانی معده را دور قسمت پایینی مری می‌پیچند.این عمل اسفنکتر تحتانی مری را تقویت کرده و باعث میشود اسید نتواند بداخل مری برگردد.

پزشک شما احتمالاً توصيه می‌کند که ابتدا اصلاحات در شيوه زندگی و داروھای بدون نسخه را امتحان کنيد. اگر در طی چند ھفته احساس تسکين نکنيد ، پزشک ممکن است داروھای تجویزی یا جراحی را توصيه کند.

ریفلاکس معده

داروھای بدون نسخه

گزینه ھا عبارتند از:

آنتی اسيدھا که اسيد معده را خنثی می کنند

آنتی اسيدھا ، مانند آلومينيوم ام‌جی‌اس ، ممکن است تسکين سریع داشته باشند. اما آنتی اسيدھا به تنھایی مری آسيب دیده در اثر اسيد معده را بھبود نمی‌بخشند. استفاده بيش از حد از آنتی اسيدھا می تواند عوارض جانبی مانند اسھال و یا گاھی مشکلات کليوی ایجاد کند.

داروھایی برای کاھش توليد اسيد

این داروھا، که به عنوان مھارکننده ھای گيرنده 2-H شناخته می شوند – شامل سایمتيدین (Tagamet HB)، فاموتيدین (Pepcid AC) و ھيداتيدین (Axid AR )ھستند. مسدود کننده‌ھای گيرنده 2-H به ھمان اندازه ضد اسيدھا عمل نمی‌کنند ، اما تسکين بيشتری دارند و ممکن است توليد اسيد از معده را تا 12 ساعت کاھش دھند. نسخه‌ھای قوی تر با نسخه در دسترس ھستند.

داروھایی که توليد اسيد را مسدود کرده و مری را بھبود می بخشد

این داروھا،که به عنوان مھار کننده‌ھای پمپ پروتون شناخته می‌شوند قوی تر از مسدود کننده‌ھای گيرنده 2-H ھستند و زمان بھبودی برای بافت مری آسيب دیده را در اختيار شما قرار می‌دھند. مھارکننده‌ھای پمپ پروتون بدون نسخه شامل lansoprazole (Prevacid) 24 HR و امپرازول (Prilosec،Zegerid OTC،OTC) هستند.

داروھای تجویزی

داروھای نسخه ای برای GERD عبارتند از:

مسدود کننده‌ھای گيرنده 2-H اینھا شامل فوموتيدین و نيزاتيدین است. این داروھا عموماً تحمل خوبی دارند اما مصرف طولانی مدت ممکن است با افزایش اندک خطر کمبود ویتامين 12-B و شکستگی استخوان ھمراه باشد.

مھارکننده ھای پمپ پروتون با تجویز. اینھا عبارتند از:

 • اسوموپرازول(Nexium)
 • لانسوپرازول (Prevacid)
 • امپرازول (Prilosec Zegerid)
 • پنتوپرازول (پروتونيکس)
 • رابپرازول(Aciphex)
 • دککسلانسوپرازول(Dexilant)

اگرچه به طور کلی تحمل خوبی دارد این داروھا ممکن است باعث اسھال ، سردرد ، حالت تھوع و کمبود ویتامين 12-B شوند. استفاده مزمن ممکن است خطر شکستگی لگن را افزایش دھد.

دارو برای تقویت اسفنکتر پایين مری

باکلوفن ممکن است با کاھش فراوانی آرامش اسفنکتر پایين مری GERD را کاھش دھد. عوارض جانبی ممکن است شامل خستگی یا حالت تھوع ميباشد.

جراحی و سایر مراحل

معمولاGERDبا دارو قابل کنترل است،اما اگر داروھا کمکی نمیکنند یا مایل به مصرف طولانی مدت دارو نيستيد ، پزشک ممکن است توصيه کند:

کمک حمایتیfundoplication

جراح قسمت بالای معده شما را در اطراف اسفنکتر مری تحتانی پيچيده می‌کند ، تا ماھيچه را محکم کرده و از ریفلاکس جلوگيری کند. Fundoplication معمولاً با روشی حداقل تھاجمی (لاپاروسکوپی) انجام می‌شود. بسته‌بندی قسمت بالای معده می‌تواند جزئی یا کامل باشد.

دستگاه LINX

دستگاه LINX یک حلقه مهره‌ای مغناطیسی است که از برگشت اسید معده بداخل مری جلوگیری می‌کند ولی اجازه عبور غذا بداخل معده را می‌دهد.

حلقه ای از مھره ھای مغناطيسی ریز پيچيده در اطراف محل اتصال معده و مری پيچيده می شود. جاذبه مغناطيسی بين مھره‌ھا به اندازه کافی قوی است تا محل اتصال را نسبت به رفلاکس اسيد بسته نگه دارد ، اما به اندازه کافی ضعيف است که اجازه می‌دھد مواد غذایی از آن عبور کنند. دستگاه Linx با استفاده از جراحی با حداقل تھاجم قابل کاشت است.

سبک زندگی و داروھای خانگی

تغييرات سبک زندگی ممکن است به کاھش فراوانی ریفلاکس اسيد کمک کند.

سعی کنيد:

 • وزن سالم خود را حفظ کنيد
 • کيلوھای اضافی به شکم شما فشار می‌آورد ، معده شما را بالا می‌برد و باعث می‌شود اسيد به مری شما بازگردد.
 • سيگار نکشید
 • استعمال سيگار توانایی اسفنکتر پایين مری را در عملکرد صحيح کاھش می‌دھد.
 • سر تخت خود را بالا ببرید؛ اگر مرتباً در ھنگام خوابيدن سوزش سردل را تجربه می‌کنيد ، بلوک‌ھای چوبی یا سيمانی را زیر پای تخت خود قرار دھيد تا انتھای سر تخت از 6 تا 9 اینچ بلند شود. اگر نمی توانيد تختخواب خود را بالا ببرید ، می‌توانيد گوه را بين تشک و جعبه فنر تخت خود قرار دھيد تا بدن از کمر به بالا بلند شود. بالا بردن سر با بالش‌ھای اضافی مؤثر نيست.
 • بعد از غذا دراز نکشيد
 • قبل از خوابيدن حداقل سه ساعت بعد از غذا صبر کنيد.
 • به آرامی غذا بخورید و کاملاً بجوید
 • پس از ھر لقمه ، چنگال خود را پایين بياورید و یک بار که جویدید و آن لقمه را بلعيدید ، دوباره آن را بردارید.
 • از غذاھا و نوشيدنی ھایی که باعث ریفلاکس می شوند خودداری کنيد
 • محرکھای رایج شامل غذاھای چرب یا سرخ شده ، سس گوجه فرنگی ، الکل ، شکلات ، نعناع ، سير ، پياز و کافئين است.
 • از لباس ھای تنگ خودداری کنيد
 • لباس‌ھایی که محکم به دور کمر شما باشد ، به شکم و اسفنکتر تحتانی مری فشار می‌آورد.

پزشکی جایگزین

ھيچ روش درمانی جایگزینی برای درمان GERD یا آسيب معکوس به مری ثابت نشده است. برخی از درمان‌ھای مکمل و جایگزین ممکن است در صورت ھمراھی با مراقبت پزشک ، برخی از آرامش‌ھا را فراھم کنند. با پزشک خود در مورد اینکه کدام روشھای درمانی جایگزین GERD برای شما بی‌خطر است صحبت کنيد. گزینه‌ھا ممکن است شامل موارد زیر باشد: داروھای گياھی. شيرین بيان و بابونه گاھی اوقات برای سھولت GERD استفاده می شود.

داروھای گياھی می توانند عوارض جانبی جدی داشته و ممکن است با داروھا تداخل داشته باشند. قبل از شروع ھرگونه داروی گياھی ، از پزشک خود در مورد دوز بی‌خطر سؤال کنيد.

روش‌ھای آرام سازی تکنيک‌ھایی برای آرامش استرس و اضطراب ممکن است علائم GERD را کاھش دھد. از پزشک خود در مورد تکنيک‌ھای آرامش ، مانند آرامش عضلات پيشرونده سوال کنيد.

آماده شدن برای قرار ملاقات با پزشک

ممکن است شما به پزشک متخصص در دستگاه گوارش (متخصص گوارش) مراجعه کنيد. آنچه شما می‌توانيد انجام دھيد از محدودیت‌ھای قبل از قرار ملاقات ، مانند محدود کردن رژیم غذایی قبل از قرار ملاقات ، آگاه باشيد .

علائم خود را بنویسيد ، از جمله مواردی که ممکن است به دليل عدم تعيين وقت ملاقات به نظر نرسد.
ھر گونه علل و علائم مانند غذاھای خاص را یادداشت کنيد.
ليستی از تمام داروھا ، ویتامين‌ھا و مکمل‌ھای خود تھيه کنيد.
اطلاعات کليدی پزشکی خود ، از جمله سایر شرایط را بنویسيد .
اطلاعات شخصی کليدی ، از جمله تغييرات اخير یا عوامل استرس زا در زندگی خود را یادداشت کنيد.
سؤالاتی را بنویسيد تا از پزشک خود سوال کنيد.
از یکی از بستگان یا دوستان خود بخواھيد تا شما را ھمراھی کنند ، تا به شما در یادآوری آنچه پزشک می گوید کمک کند.
سوالاتی که باید از پزشک خود بپرسيد:

 • محتمل ترین علایم من چيست؟
 • به چه تست ھایی نياز دارم؟
 • آیا آمادگی خاصی برای آنھا وجود دارد؟
 • آیا وضعيت من احتمالاً موقتی است یا مزمن؟
 • چه درمانی وجود دارد؟
 • آیا محدودیتی وجود دارد که باید دنبال کنم؟
 • من مشکلات سلامتی دیگری دارم. چگونه می توانم به بھترین نحو این شرایط را مدیریت کنم؟

علاوه بر سؤالاتی که برای سؤال از پزشک خود تھيه کرده اید ، ھر زمان که چيزی را نفھميدید ، در حين قرار ملاقات از پزشک سؤال کنيد.

چه انتظاری از پزشک دارید؟

پزشک شما احتمالاً تعدادی سؤال از شما خواھد پرسيد. آماده بودن برای پاسخگویی به آنھا ممکن است زمان بيشتری را صرف کنيد ، وقت بگذارید. ممکن است از شما سؤال شود:

 • از چه زمانی شروع به تجربه علائم کردید؟
 • آنھا چقدر شدید ھستند؟
 • آیا علائم شما مداوم بوده یا گاه به گاه؟
 • چه چيز به نظر می رسد علائم شما را بھبود می بخشد؟
 • آیا علائم شما در شب از خواب بيدارتان ميکند؟
 • آیا علائم شما بعد از غذا یا دراز کشيدن بدتر است؟
 • آیا مواد غذایی در پشت گلوی شما جمع می شود؟
 • آیا در بلع مواد غذایی مشکل دارید یا مجبور شده اید رژیم غذایی خود را تغيير دھيد تا از بلعيدن خودداری کنيد؟
 • آیا وزن خود را افزایش داده یا از دست داده اید؟

منبع:سایت مایو کلينيک

دکتر وحیده دُرتاج   •   جراح و متخصص گوش و حلق و بینی

به اشتراک بگذارید!

 • جراحی انحراف بینی - دکتر وحیده درتاج در تهران

جراحی انحراف بینی

ممکن است شما نیز همراه با من این علائم را تجربه کرده باشید ! گرفتگی بینی از اصلی ترین آن [...]

 • جراحی بینی طبیعی - دکتر وحیده درتاج در تهران

جراحی بینی طبیعی

از جمله انواع جراحی بینی که فارق از شکل ظاهری و با هدف بهبود مشکلات تنفسی انجام می شود ، [...]

جستجو کنید

آخرین مقالات

اشتراک گذاری

نظرات

0 0 رای ها
امتیاز برای مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
9 دیدگاه ها
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سارا

ممنون خیلی کمک کرد

ادمین

🌹

محمد

سلام ببخشید من رفلاکس معده دارم درمان چی هست

ادمین

سلام.فعلا تا سه ماه قبل از ناشتا یک قرص پنتوپرازول ۴۰ بخورید.مقاله ریفلاکس را هم مطالعه کنید😉

علی

سلام، من آندوسکوپی شدم گفتن رفلکس معده است، الان 4 ماهه درمان نشدم و حالم بدتر شده، زندگی رو ازم گرفته، قرص پنتوپرازول مصرف می کنم آما فقط مثل یک مسکن عمل می کند، چیکار کنم لطفا راهنمایی کنید، یه چیزی که ریشه کن کنه این بیماری رو
لطفاً

یاسین

درود
من بیمار دیابت نوع یک هستم و گلوی من خشک می شود تشنه می شوم و حتی پس از آب خوردن باد گلو میزنم و حتی در شبانه روز و پس از خوردن غذا باد گلو میزنم آیا این خوب است یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟
آیا این مربوط به رفلاکس معده هست یا نه؟؟؟؟
بقیه مشکلات را در بدن ندارم

ممنون

حسین

دستگاه LINX از کجا میشه تهیه کرد

سانیا

بيماری رفلاکس رو فکر میکنم سی چهل درصد ایرانی ها داشته باشند

آنالیا

سلام ببخشید من عمل استرتا انجام دادم اصفهان پیش آقای دکتر شریفی رفللکسم کمتر که نشد بدتر هم شد به حدی که حتی آب هم میخوردم بالا می آوردم الان هم آندوسکوپی دادم گفتند ورم معده دارم آیا از عواقب این عمل می باشد؟؟ آلان هم دکتر خودم هیچ کمکی نمی کنند میشه شما کمک ام کنید